หลักเกณฑ์ในการคำนวณปฏิทินจันทรคติใน ไดอารี่โหร และ ปฏิทินโหราศาสตร์

อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว

จำนวนวันใน    ปีจันทรคติของไทยมีดังนี้

 ปีปกติ      มี =  ๓๕๔ วัน    เดือน ๗ สิ้นเดือนที่แรม  ๑๔  ค่ำ

         ปีอธิกวาร     มี =  ๓๕๕ วัน    โดยเพิ่มเดือน ๗ อีก ๑ วัน เป็นสิ้นเดือนที่ ๑๕ ค่ำ

      ปีอธิกมาส      มี =  ๓๘๔ วัน    โดยเพิ่มจากปีปกติ  ๓๐ วัน คือ มีเดือน ๘ สองเดือน

 

               ปฏิทินจันทรคติที่คำนวณในไดอารี่โหร  และในปฏิทินโหราศาสตร์ ของ  .ทองเจือ

   อ่างแก้ว  ยึดหลักคำนวณวันออกพรรษาให้ถูกตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ  คือ  วัน

   ปวารณาออกพรรษาจะต้องเป็นวันเพ็ญ  แลตามปฏิทินจันทรคติของไทย วันออกพรรษาก็จะ

   ตรงกับ  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑ ดังนั้นจึงต้องคำนวณวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑  ให้ตรงกับ

   จันทร์เพ็ญจริงๆ บนท้องฟ้า ซึ่งสามารถคำนวณได้ว่าตรงกับวันที่เท่าไร เดือนอะไร ซึ่งสามารถ

   คำนวณได้ทุกๆ ปี ส่วนการที่จะทราบว่าเป็น ปีปกติ  ปีอธิกวาร  ปีอธิกมาส ก็ให้คำนวณจำนวน

   วันจากวันออกพรรษาของปีหนึ่ง  ไปถึงวันออกพรรษาของอีกปีหนึ่งว่าได้เท่าไร แล้วเทียบกับ

   จำนวนวันใน ๑ ปี ข้างบนนั้นก็จะทราบว่าปีนั้นเป็น  ปีปกติ หรือเป็น ปีอธิกวาร หรือเป็น ปี

   อธิกมาส เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ได้แสดงเป็นรูปให้ดูดังข้างล่างนี้

 

                               วันเถลิงศก จ.. ๑๓๖๗                วันเถลิงศก จ.. ๑๓๖๘

                                วันที่ ๑๖ เม.. ๒๕๔๘                 วันที่ ๑๖ เม.. ๒๕๔๙

            .. ๒๕๔๗                                 .. ๒๕๔๘                                .. ๒๕๔๙

         วันออกพรรษา                             วันออกพรรษา                           วันออกพรรษา

      .๑๕ ด.๑๑ ..๑๓๖๖               . ๑๕ ๑๑ ..๑๓๖๗                 .๑๕ ด. ๑๑ จ..๑๓๖๘

 

                                             354                            355   

                                 (.. ๒๕๔๘=๒๘ วัน)                   (.. ๒๕๔๙=๒๘ วัน)

           

            จันทร์เพ็ญวันที่                             จันทร์เพ็ญวันที่                              จันทร์เพ็ญวันที่

         ๒๘ ต.. ๒๕๔๗                          ๑๗ ต.. ๒๕๔๘                        ๗ ต.. ๒๕๔๙

 

วันเพ็ญของปีต่างๆ  ตามรูปนั้น ได้ตรวจสอบความถูกต้องจากตรวจดาราศาสตร์สากล

แล้วเป็นดังนื้

๒๘ ต.. ๔๗ จันทร์เพ็ญ เวลา ๐๓.๐๘ G.M.T. = เวลา  ๑๐.๐๘ ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย

๑๗ ต.. ๔๘           “          ๑๒.๑๕        “            ๑๙.๑๕            “                “        

  ๗ ต.. ๔๙             “         ๐๓.๑๔        “            ๑๐.๑๔            “                “        

         

         ตามรูปวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ของ พ.. ๒๕๔๗ ;  .. ๒๕๔๘ ;  .. ๒๕๔๙

เป็นเดือน .. เหมือนกัน และเดือน ก.. ๒๕๔๘  ;  ๒๕๔๙ ก็มี ๒๘ วันเหมือนกัน จำนวนวัน

จากต้นเดือน ต.. ๒๕๔๗ ถืงต้นเดือน ต.. ๒๕๔๘  และจำนวนวันจากต้นเดือน ต..  ๒๕๔๘

ถึงต้นเดือน  ..  ๒๕๔๙ จึงเท่ากับ  ๓๖๕  วันเหมือนกัน ดังนั้นจำนวนวันจาก  .  . ๑๑

ปีหนื่ง ถึง ข. ๑๕ . ๑๑  อีกปีหนื่ง จืงคำนวณได้ง่ายๆ ดังนื้

      จำนวนวัน  วันจาก  ๒๘ ต.. ๒๕๔๗ ถืง  ๗ ต.. ๒๕๔๘

                  =  ๓๖๕ + ๑๗ - ๒๘  = ๓๕๔ วัน     .. ๒๕๔๘ จึงเป็นปีปกติ

     จำนวนวัน   วันจาก ๑๗ ต.. ๒๕๔๘ ถึง ๗ ต.. ๒๕๔๙

                  =  ๓๖๕ + - ๑๗ = ๓๕๕  วัน       ..๒๕๔๙ จึงเป็นปีอธิกวาร

 

*************************************************************************

ข้อมูลจากหนังสือ โหราเวสม์ 2000 เดือน ก.. 2548

ฉบับที่ 062 ปีที่ 06  หน้า 6 - 7

www.horawej.com