แก้กรรมด้วยบุญ ตอนที่  3  กฏแห่งกรรม

 

         พระพุทธองค์  ทรงตรัสถึงกฏแห่งกรรมว่า    อดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดีจึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงศักดิ์  และร่ำรวยในโภคทรัพย์   ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ  มนุษย์จงฟังให้ดี  ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพ  ผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่  จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์  จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้ 

กฏแห่งกรรมตอนที่ 1 :

         -ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด               

                  ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป

         -สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้

                  ถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค์

         -ทองคำสร้างองค์พระดั่งสร้างตนเอง

                  เครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกาย

         -ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่าย

                  หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ไฉนเลยจะได้รับ

         -มีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน

         -มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายสวยงามเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน

         -มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน

         -ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย

         -มีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

         -มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

         -มีหน้าตา มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม

         -มีปัญญา มีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า

         -มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน

         -สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป

         -มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า

         -ไม่มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา

         -มีลูกหลานแยะเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา

         -เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น

         -ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน

         -ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อย

         -ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์

         -ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด

                  เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี  ข่มขืนลูกเมียเขา

         พุทธพจน์  เรื่องกฏแห่งกรรมยังไม่จบ  โปรดติดตามตอนที่ 2 –3 ต่อไป