กระจกส่องใจ

 

กระจก……….       ไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิด  ฉันใด

จิตใจ…..             จงเอาเยี่ยงอย่างกระจก

กระจก………        รับรู้   แต่ไม่ยึดถือครอบครอง

ดังนั้น………..       จึงไม่มีภาพใดใดหลงเหลือติดอยู่ในกระจก

สายฝน……...        ในกระจก  ก็หาได้เปียกกระจกไม่

เปลวไฟ……..        ในกระจก  ก็หาได้เผาลนกระจกเช่นกัน

ทั้งนี้…………        เพราะกระจกไม่ได้ให้อำนาจแก่สายฝน  และเปลวไฟ

ดังนั้น……….        จงทำจิตใจของท่านให้เป็นดุจการรับรู้ของกระจก  เพราะถ้าหากจิตของท่าน  หลงยึดถือหรือตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อใด ความทุกข์ ความเศร้าหมองใจย่อมตามมาเมื่อนั้น